Patrimoni privat

RAMÉNTOL PUJOL compta amb un dilatada experiència en l’assessorament dels seus clients en matèria de patrimoni privat.

Intervenim en l’assessorament per a la conservació i administració de patrimoni privat tant a Andorra com en altres jurisdiccions, gràcies a la nostra xarxa de corresponsals internacionals.

Prestem als nostres clients un servei l’ objectiu del qual és la preservació i correcta administració del patrimoni, dissenyant estratègies a llarg termini i prenent en compte les situacions familiars en joc.

Tractem els assumptes dels nostres clients amb la màxima confidencialitat. Proposem solucions imaginatives, específiques i pragmàtiques per què els nostres clients puguin assolir els seus objectius. Intervenim de forma pedagògica i amb transparència per què sigui el client qui prengui les decisions oportunes respecte la gestió del patrimoni privat.

Comptem amb uns assessors pluridisciplinaris i plurilingües que permeten cobrir les diferents àrees del dret concernides per l’administració del patrimoni privat dels nostres clients:

 Immobiliari:

Assessorem els nostres clients en operacions d’inversió en actius immobiliaris. Intervenim en la negociació i redacció de contractes de cessió d’immobles i d’accions de societats, l’ actiu de les quals està compost essencialment de béns immobles situats a Andorra, i de drets sobre els mateixos.

Acompanyem els nostres clients en la creació i el manteniment de societats patrimonials destinades a la inversió immobiliària a Andorra i internacional.

Aconsellem en la negociació i redacció de contractes d’arrendaments sobre béns immobles situats al Principat d’Andorra.

Financer i bancari:

Assessorem els nostres clients en matèria de contractació bancària i financera. Els assistim en la seva relació amb entitats bancàries i financeres. Proposem estratègies d’inversions financeres en funció dels objectius patrimonials i familiars recercats.

La nostra perícia i experiència ens permet acompanyar els nostres clients inversors immobiliaris en el procés de finançament d’operacions d’inversió concedit per entitats bancàries d’Andorra o internacionals, amb garanties personals o reals, i negociant i aconsellant òptimes condicions de finançament.

Fiscal:

Assessorem els nostres clients amb l’objectiu constant de millorar la competitivitat de la gestió del seu patrimoni privat mitjançant una fiscalitat optimitzada i planificada.

Els nostres advocats assessoren a persones físiques i famílies, residents a Andorra o fora d’Andorra en tots els aspectes fiscals relacionats amb qüestions patrimonials, de successió, laborals, de residència, etc. Proposem solucions per a l’ordenació del patrimoni i dels ingressos dels nostres clients i per a l’optimització de les càrregues fiscals que han de suportar, de forma global o particular.  Aconsellem els nostres clients en els seus projectes d’inversió i de planificació patrimonial, tant a Andorra com a l’estranger, col·laborant amb els nostres corresponsals en altres jurisdiccions, amb la finalitat, entre altres, d’optimitzar les implicacions fiscals corresponents .

Intervenim en qüestions de fiscalitat internacional, col·laborant amb fiscalistes en altres jurisdiccions.

Els nostres advocats  proveeixen assessorament en matèria de canvi de residència fiscal, en particular a aquells clients que desitgen establir-se a Andorra i assolir una millora de la seva fiscalitat, prenent en compte la seva situació fiscal en el país de residència anterior.

Gaudim d’una àmplia experiència en l’assessorament en qüestions fiscals derivades d’operacions immobiliàries realitzades a Andorra. Cerquem la millora del rendiment econòmic i la racionalització de l’estructura de la inversió immobiliària projectada.

Successions:

Assessorem els nostres clients en matèria de dret de successions andorrà i d’altres jurisdiccions, col·laborant en aquest cas amb corresponsals especialistes en aquesta matèria especifica.

Redactem testaments i codicils. Assessorem els nostres clients en la utilització d’altres instruments com poden ser donacions, pactes matrimonials, assegurances de vida i fundacions.

Acompanyem els nostres clients en l’acceptació d’herències i la declaració d’hereus ab intestat.

Assessorem i, en el seu cas, intervenim en l’execució de testaments.

Societari:

Assessorem els nostres clients per a escollir els millors instruments societaris per a organitzar llur patrimoni privat.

Redactem protocols familiars. Adaptem els estatuts socials i preparem pactes parasocials en funció dels objectius patrimonials i familiars dels nostres clients.

Assessorem els nostres clients en el manteniment de la seva estructura societària. Intervenim en tots els moments de la vida societària: constitució de societat, modificacions estatutàries, celebracions de juntes generals ordinàries i extraordinàries, reestructuracions de societats i de grups de societats, fusions, escissions, dissolucions, liquidacions, extincions de societats, etc.

Assessorem a societats i grups de societats en el compliment de totes les seves obligacions jurídiques, fiscals, comptables i registrals, assistint o assumint el càrrec de secretari del consell d’administració. Redactem actes i certificats, realitzem el manteniment i la custòdia dels llibres de societats, tramitem inscripcions al Registre de Societats del M.I Govern d’Andorra.

Litigis i arbitratge:

Assessorem els nostres clients immersos en procediments judicials i arbitrals que puguin concernir el seu patrimoni privat.

Comptem amb una gran experiència en litigis relatius a qüestions de successions, fiscals i immobiliàries.