Immobiliari i construcció

RAMÉNTOL PUJOL compta amb un equip d’advocats amb una àmplia experiència en el sector immobiliari i de la construcció al Principat d’Andorra, des de fa més de 50 anys, per haver assessorat empreses, societats i grups de societats d’aquest sector clau en el desenvolupament de l’economia andorrana durant les darreres dècades.

Assessorem a operadors i institucions del sector immobiliari i de la construcció.

Comptem amb uns assessors multidisciplinaris i plurilingües, amb especial coneixement del sector immobiliari i de la construcció, que ofereixen serveis als nostres clients en les següents branques del dret:

Mercantil i societari:

Els nostres advocats de l’àrea immobiliària intervenen en la negociació i redacció de contractes de cessió i d’arrendament de terrenys, locals comercials, edificis plurifamiliars, vivendes unifamiliars, així com contractes de cessió d’accions de societats quin actiu està compost essencialment per béns immobles situats a Andorra, o drets sobre els mateixos.

Proveïm un assessorament específic respecte l’arrendament i l’adquisició del bé immoble per desenvolupar-hi la seva activitat empresarial, i per permetre a l’empresari consolidar, protegir i optimitzar la seva inversió de creació o adquisició d’un fons de comerç.

Acompanyem els nostres clients promotors nacionals i internacionals, en tot el procés de la promoció immobiliària. Negociem amb els constructors i industrials intervinents redactant contractes d’obra, (claus en mà, segons amidaments o per administració), negociant amb els facultatius projectistes i directors d’obra, elaborant els pactes que els vinculin amb els nostres clients per a l’execució del projecte immobiliari.

Ens encarreguem de negociar i preparar contractes per a la comercialització dels béns, amb agents i gestors immobiliaris (mandat, propietat delegada, exclusivitat, etc.) proposant solucions adaptades a les necessitats financeres del client.

El nostre equip d’especialistes en dret de societats presta assessorament als nostres clients del sector immobiliari i de la construcció, empreses, societats, grups ubicats a Andorra, i internacionals, en tots els aspectes societaris .

Urbanisme:

Els nostres advocats experts en matèria d’urbanisme, assessoren els clients del sector, en totes les qüestions relatives a la planificació i execució urbanística, que afecti el projecte immobiliari a assolir.

Realitzem informes jurídics relatius a les implicacions urbanístiques que contempla el projecte immobiliari que el client pretén desenvolupar, depenent de la tipologia, la ubicació, i en compliment de la normativa general i local aplicable.

Fiscal:

Acompanyem els nostres clients del sector en les qüestions fiscals que derivin d’operacions immobiliàries o de la construcció realitzades a Andorra, mitjançant societats mercantils andorranes, o establiments permanents, i unions temporals d’empreses (UTE).

Proveïm assessorament en l’àmbit de la fiscalitat directa i indirecta a la que es troben subjectes els nostres clients del sector.

Financer i bancari:

Assessorem els nostres clients en la negociació i redacció de tot tipus de contractes de finançament de projectes immobiliaris realitzats a Andorra i internacionals (bilaterals, estructurats, sindicats), amb garanties personals i hipotecàries.

Intervenim en operacions immobiliàries complexes i innovadores, procurant als nostres clients del sector immobiliari solucions pràctiques, adaptades a llurs necessitats, i optimitzades  quant a les seves implicacions fiscals.

Assessorem els nostres clients en el finançament d’adquisició de tot tipus de béns immobles a Andorra (locals comercials, oficines, hotels, edificis, habitatges, etc.).

La nostra perícia ens permet assessorar entitats bancàries o financeres i agents promotors o altres intervinents del sector immobiliari, en operacions de promoció, construcció, explotació, etc., mitjançant operacions estructurades, amb garanties hipotecàries sobre immobles (centres comercials, oficines, hotels, etc.) i de penyora sobre els drets de crèdit.

Laboral:

Assessorem als nostres clients del sector immobiliari i de la construcció en totes les qüestions laborals que es derivin de la seva activitat empresarial.

Administratiu:

Assessorem els nostres clients del sector immobiliari i de la construcció respecte l’obtenció de les llicències administratives necessàries pel desenvolupament de llur activitat empresarial.

Realitzem les verificacions oportunes (due diligence) per a assegurar la idoneïtat de l’activitat de promoció o construcció projectada per l’obtenció de les llicències administratives necessàries.

Contenciós i arbitratge:

Assessorem i intervenim en defensa dels interessos dels nostres clients del sector, en tota mena de procediments judicials i arbitrals en que es vegin immersos respecte els seus actius i inversions immobiliàries.

La nostra perícia en matèria de litigis comercials, fiscals, immobiliaris, laborals i penals ens permet defensar els nostres clients del sector en les situacions conflictives que puguin derivar de llur activitat empresarial.