Fundacions i entitats no lucratives

RAMÉNTOL PUJOL compta  amb un equip d’advocats amb una gran experiència en totes les matèries relacionades amb el sector de fundacions, associacions i entitats sense ànim de lucre en general, havent assessorat els nostres advocats a entitats reconegudes del Principat.

El nostre coneixement i experiència en el sector ens permet prestar assessorament en el desenvolupament de l’activitat de les entitats sense ànim de lucre.

Comptem amb uns assessors multidisciplinaris i plurilingües, amb especial coneixement del sector de fundacions, associacions i entitats sense ànim de lucre, que ofereixen serveis als nostres clients en les següents branques del dret:

Civil :

Prestem assistència en l’acta de fundació de l’entitat projectada,  en la redacció d’estatuts, presa de decisions sobre l’estructura i òrgans de govern, el registre de l’entitat,  etc.

Assistim a l’entitat en la preparació i negociació de tota mena de contractes amb entitats públiques i privades.

Propietat intel·lectual:

Assessorem els nostres clients del sector respecte de l’administració i de la defensa de marques de les quals puguin ser titulars o siguin llicenciats.

Elaborem informes respecte de contingut de pàgines web.

Assessorem els nostres clients en el compliment de les seves obligacions, realitzem auditories i emetem informes de “due diligence” respecte la protecció de dades personals.

Administratiu:

Intervenim en tot procés de sol·licitud de subvenció en que intervingui la entitat com a interessada o peticionària.

Laboral:

Prestem assessorament i assistim en qüestions laborals que puguin afectar entitats sense ànim de lucre.

Contenciós i arbitratge:

Assistim a entitats no lucratives i les defensem en tot procés precontenciós, contenciós i arbitral en que es puguin veure implicades.