Empresa familiar

Els assessors de RAMÉNTOL PUJOL disposen d’una àmplia experiència de més de 60 anys en l’àmbit  de l’empresa familiar. Aconsellem  empreses, societats i grups de societats familiars andorranes com internacionals.

L’empresa familiar té molta importància econòmica i social en països que es basen en l’economia de mercat i en la llibertat d’empresa. Aquest és també el cas d’Andorra, on l’empresa familiar representa una cultura d’emprenedoria pròpia del Principat, en  què els membres de la família, són socis fundadors i propietaris majoritaris de l’empresa i s’involucren i participen en la seva gestió i direcció quotidiana. L’empresa familiar andorrana ha anat evolucionant i per garantir-ne l’existència i el seu millor funcionament, s’ha optat per una planificació rigorosa de la seva gestió i de la seva successió mitjançant instruments jurídics específics tant en l’ordre civil, mercantil i fiscal.

Els nostres advocats aconsellen els nostres clients, en l’àmbit de les següents àrees del dret relacionades amb el desenvolupament de l’empresa familiar:

Mercantil i societari:

Assessorem els clients sobre l’estructura, organització i successió del seu patrimoni familiar, de la seva empresa o del seu grup empresarial, plasmant-ho en protocols familiars que negociem i redactem, juntament amb  els contractes addicionals que siguin precisos.

Assessorem els nostres clients per a escollir els millors instruments societaris per a organitzar llur empresa familiar i dissenyem estratègies prenent en compte els objectius fixats pel client.

Assessorem els nostres clients en el manteniment de la seva estructura societària. Intervenim en tots els moments de la vida societària: constitució de societat, modificacions estatutàries, celebracions de juntes generals ordinàries i extraordinàries, reestructuracions de societats i de grups de societats, fusions, escissions, dissolucions, liquidacions, extincions de societats, etc.

Adaptem els estatuts socials i preparem pactes parasocials en funció dels objectius familiars dels nostres clients.

Successions:

Assessorem els nostres clients en matèria de dret de successions andorrà i d’altres jurisdiccions, col·laborant en aquest cas amb corresponsals especialistes en aquesta matèria específica.

Redactem testaments i codicils. Assessorem els nostres clients en la utilització d’altres instruments com poden ser donacions, pactes matrimonials, assegurances de vida, i fundacions.

Acompanyem els nostres clients en l’acceptació d’herències i la declaració d’herències ab intestat.

Assessorem i, en el seu cas, intervenim en l’execució de testaments.

Immobiliari i urbanisme:

Assessorem i acompanyem els nostres clients en la creació i el manteniment de societats patrimonials destinades a preservar i consolidar el patrimoni  immobiliari familiar.

Proveïm un assessorament específic respecte a la gestió del patrimoni immobiliari familiar, redactem i negociem contractes d’arrendament, d’explotació, de cessió, compravenda, etc.

Realitzem informes jurídics respecte les implicacions urbanístiques relacionades amb el patrimoni immobiliari familiar.

Fiscal:

Assessorem empreses, societats i grups de societats familiars en fiscalitat  tant andorrana com internacional gràcies als nostres equips d’advocats.

Acompanyem els nostres clients amb l’objectiu de mantenir i protegir el patrimoni empresarial familiar mitjançant una fiscalitat optimitzada i planificada.

En resposta a les consultes dels nostres clients en matèria de fiscalitat corporativa proveïm solucions ràpides, proactives i pragmàtiques.

Financer i bancari:

Acompanyem els nostres clients en totes les implicacions jurídiques que derivin del finançament del manteniment i gestió del patrimoni, de l’empresa o grup d’empreses familiars i de les seves inversions.

Cobrim les necessitats dels nostres clients en totes les fases i aspectes dels seus projectes de finançament: redacció i negociació amb entitats financeres de cartes d’invitació i de convenis de confidencialitat, de contractes de refinançament de contractes de garanties reals i personals, etc.

Intervenim en finançament de projectes familiars complexes i innovadors, procurant als nostres clients solucions pràctiques, adaptades a llurs necessitats, i optimitzades  quant a les seves implicacions fiscals.

Laboral:

Assessorem els nostres clients en totes les implicacions laborals que comporti l’activitat empresarial familiar.

Administratiu:

Assessorem els nostres clients sobre de l’obtenció de les llicències administratives necessàries al desenvolupament de l’activitat familiar.

Realitzem les verificacions oportunes (due diligence) per a assegurar la idoneïtat del bé immoble arrendat o adquirit al destí recercat, i en particular respecte de l’obtenció de les llicències administratives necessàries pel desenvolupament de l’activitat comercial  familiar projectada.

Contenciós i arbitratge:

Assessorem els nostres clients  immersos en procediments judicials i arbitrals.

La nostra perícia en matèria de litigis familiars, de successió, fiscals, immobiliaris, laboral i penal ens permet defensar els nostres clients en les situacions conflictives que puguin derivar de llur activitat empresarial familiar.

RAMÉNTOL PUJOL compta amb un equip d’advocats amb una àmplia experiència en el sector de l’esport i en totes les branques del dret concernides.