Alimentació

RAMÉNTOL PUJOL compta amb un equip d’advocats amb una àmplia experiència en el sector de l’alimentació al Principat d’Andorra, per haver assessorat empreses, societats i grups de societats claus del sector.

El sector de l’alimentació ha esdevingut històricament un pilar de l’economia andorrana, pel fet:

  • d’oferir uns preus altament competitius en relació als països veïns, en concret en aquells productes especialment regulats i gravats, com l’alcohol i el tabac,
  • de disposar d’una oferta de productes variada,
  • de gaudir d’uns acords duaners amb França i Espanya i posteriorment amb la Unió Europea.

Aquest sector s’ha beneficiat d’un turisme particularment dinàmic al Principat d’Andorra, acollint un nombre de visitants superior als 8 milions de persones a l’any.

La liberalització de la inversió estrangera comporta un punt d’inflexió en aquest sector, amb l’establiment d’empreses multinacionals en la distribució al major i al detall de productes alimentaris. Aquest sector està  marcat per la implantació de marques i insignes de renom internacionals.

Els nostres clients són empreses que operen en el sector alimentari, com a importadors i exportadors de productes,  distribuïdors al major i al detall, i també centre comercials i grans magatzems.

Comptem amb uns assessors multidisciplinaris i plurilingües, amb especial coneixement del sector de l’alimentació, que ofereixen serveis als nostres clients en les següents branques del dret:

Mercantil i societari:

Assessorem els nostres clients en operacions nacionals i internacionals de gran envergadura, de cessió i concessió de marques i de fusió i adquisició d’empreses, societats i grups societaris del sector de l’alimentació.

Acompanyem els nostres clients en la creació d’establiments comercials, supermercats, hipermercats, grans magatzems, definint l’estructura jurídica més òptima en funció dels objectius del client.

Intervenim en la negociació i la redacció de contractes, nacionals i internacionals, de subministrament i de distribució, amb clàusules especials d’exclusivitat territorial i de polítiques de preus.

La nostra perícia ens permet aconsellar respecte  qüestions legals relatives a la producció, el packaging, el transport, la venda al major i al detall, la importació i l’exportació, i la publicitat de productes alimentaris.

Immobiliari i urbanisme:

Els nostres advocats de l’àrea immobiliària intervenen en la negociació i redacció de contractes de cessió i d’arrendaments de terrenys, locals comercials, magatzems, grans superfícies i naus industrials, així com contractes de cessió d’accions de societats l’ actiu de les quals està compost essencialment per béns immobles situats a Andorra, o drets sobre els mateixos.

Proveïm un assessorament específic respecte l’arrendament i l’adquisició del bé immoble per desenvolupar-hi la seva activitat empresarial, i per permetre a l’empresari consolidar, protegir i optimitzar la seva inversió de creació o adquisició d’un fons de comerç.

Emetem informes jurídics relatius a les implicacions urbanístiques que contempla la creació d’establiments comercials del sector alimentari (centre comercials, supermercats, grans magatzems, naus industrials, etc.).

Fiscal:

Aconsellem els nostres clients del sector alimentari en matèria fiscal.

Assessorem en matèria de fiscalitat corporativa, per tal que, en aquest sector altament competitiu, els nostres clients puguin millorar la seva eficiència gràcies a una fiscalitat optimitzada i planificada.

En el marc de la internacionalització del operadors del sector de l’alimentació, i de projectes d’ e-commerce i de m-commerce, assessorem, en col·laboració amb els nostres corresponsals d’altres jurisdiccions, els nostres clients en matèria de fiscalitat internacional.

Acompanyem els nostre clients del sector en les qüestions fiscals que derivin d’operacions immobiliàries realitzades a Andorra, com l’adquisició d’un terreny per a bastir-hi un establiment comercial o un magatzem, o l’arrendament d’un local comercial.

Proveïm també assessorament en l’àmbit de la fiscalitat indirecta a la que es troben subjectes els nostres clients del sector de l’alimentació.

Financer i bancari:

Acompanyem els nostres clients en totes les implicacions jurídiques que derivin del finançament de l’activitat comercial i llurs inversions.

Cobrim les necessitats dels nostres clients en totes les fases i aspectes dels seus projectes de finançament: redacció i negociació amb entitats financeres de cartes d’invitació i de convenis de confidencialitat, de contractes de refinançament, de contractes de garanties reals i personals, etc.

Prestem assessorament a entitats financeres i a prestataris en operacions de finançament corporatiu i d’adquisicions.

Intervenim en finançament de projectes immobiliaris complexes i innovadors, procurant als nostres clients del sector alimentari solucions pràctiques, adaptades a llurs necessitats, i optimitzades  quant a les seves implicacions fiscals.

Laboral:

Assessorem als nostres clients del sector alimentari en totes les qüestions laborals que es derivin de la seva activitat empresarial.

Administratiu:

Assessorem els nostres clients del sector alimentari en el procés d’obtenció de les llicències administratives necessàries al desenvolupament de l’activitat empresarial.

Intervenim en tramitacions duaneres.

Realitzem les verificacions oportunes (due diligence) per a assegurar la idoneïtat del bé immoble arrendat o adquirit al destí recercat, i en particular respecte de l’obtenció de les llicències administratives necessàries pel desenvolupament de l’activitat comercial projectada.

Propietat intel·lectual i tecnologies de la informació:

Assessorem els nostres clients del sector alimentari, en l’administració i la defensa de marques de les quals puguin ser titulars o siguin llicenciats.

Elaborem informes relatius  al contingut de pàgines web. Assessorem en projectes de e-commerce i m-commerce.

Realitzem auditories legals i emetem informes de “due diligence” respecte la protecció de dades personals.

Contenciós i arbitratge:

Assessorem els nostres clients del sector alimentari immersos en procediments judicials i arbitrals.

La nostra perícia en matèria de litigis comercials, fiscals, immobiliaris, laboral i penal ens permet defensar els nostres clients del sector en les situacions conflictives que puguin derivar de llur activitat empresarial.