Andorra és un país caracteritzat per una seguretat jurídica garantida pel seu ordenament jurídic i les seves institucions.

La seguretat jurídica és un principi reconegut i protegit per la Constitució andorrana, promulgada el 14 de març de 1993.

Aquest principi és un dels pilars essencials de la seva estructura democràtica.

La Constitució d’Andorra defineix el Principat com un estat independent, de dret, democràtic, amb una organització institucional de l’Estat basada en el principi de separació de poders (legislatiu, executiu i judicial). Estableix els principis generals de l’ordenament jurídic andorrà: principi de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, d’irretroactivitat de les normes restrictives de drets i sancionadores, de responsabilitat dels poders públics i d’interdicció d’arbitrarietat.

El Tribunal Constitucional vetlla per la correcta aplicació d’aquests principis constitucionals per part dels poders públics.

El principi de seguretat jurídica, que caracteritza el nostre ordenament jurídic,  ha contribuït al desenvolupament econòmic sense precedent del Principat des dels anys 1950 fins avui, i ha facilitat la inversió andorrana i internacional a Andorra.

El legislador ha reforçat la seguretat jurídica de les inversions internacionals al Principat d’Andorra amb l’adopció d’un nou marc fiscal, la liberalització de la inversió estrangera i la negociació de convenis de no doble imposició.