Històricament, Andorra ha basat el seu model econòmic en el sector del turisme tant de l’esquí com comercial, en el sector immobiliari i en el seu sistema financer.

La crisi econòmica i l’esgotament del model clàssic, ha obligat al país a crear un nou model econòmic assentat en la liberalització d’inversió estrangera atreta per un sistema fiscal competitiu.

Andorra compta amb un nou marc fiscal que es concreta en la creació de 4 impostos:

  • Impost sobre la renda de les persones físiques. Vigent des de l’1 de gener del 2015 amb un tipus general del 10%.
  • Impost sobre la renda de les persones físiques. Vigent des de l’1 de gener del 2015 amb un tipus general del 10%.
  • Impost sobre societats. Vigent des de l’1 de gener del 2012, amb un tipus general del 10%, un règim especials en el que els obligats tributaris es beneficien d’un reducció del 80% a la base de tributació en societats d’explotació internacional d’intangibles. Les societats de tinença de valors estrangers beneficien, sota unes condicions, d’una exempció en la base de tributació dels dividends que percebin de les participacions en societats filials estrangeres i dels resultats que obtinguin de la seva transmissió.
  • Impost General Indirecte (IGI). Vigent dels de l’1 de gener del 2013 amb un tipus general del 4,5%.

Aquesta fiscalitat situa Andorra en un escenari molt competitiu per realitzar i desenvolupar projectes empresarials tant a Andorra com internacionals.