Plans parcials

Intervenim en el disseny, la negociació i la redacció de plans parcials. Assessorem els nostres clients en l’elaboració de bases d’actuació, projectes de reparcel·lació, convenis d’urbanització, estatuts d’associacions de promoció urbanística.

Acompanyem els nostres clients en negociacions amb altres propietaris i amb les administracions involucrades en el procés urbanístic. Formulem propostes, partint de la situació anterior de les finques, de la nova situació resultant de l’equidistribució de beneficis i carregues (zones i sistemes), als efectes d’una optima reparcel·lació pels nostres clients.

Constituïm i coordinem equips multidisciplinaris (advocats, economistes, arquitectes, topògrafs, etc.) per assessorar els nostres clients en la preparació i l’execució de plans parcials.