Instruments de planificació i execució urbanística

Intervenim en qüestions relacionades amb instruments de planificació i execució urbanística.

Som experts en totes les fases de la planificació. Dissenyem, negociem i redactem plans parcials, memòries urbanístiques, convenis d’urbanització. Intervenim en demandes d’autoritzacions d’edificació.

En el desenvolupament d’un pla parcial, negociem amb l’administració parroquial la fórmula més adient pels nostres clients de cessió del sol obligatòria i gratuïta destinada a equipaments públics, que contempla la Llei general d’ordenament territorial i urbanisme i estableixen els plans d’ordenament i urbanisme parroquials.

La nostra perícia ens permet assessorar sobre instruments de planificació governamental (directius d’ordenacions, projectes d’interès nacional, plans sectorials amb incidència supracomunal, reglament urbanístic, reglament d’urbanització, reglament de construcció i normes tecnològiques) i parroquials (plans d’ordenació i urbanisme parroquials, plans parcials i plans especials, ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de la rehabilitació, dels programes de reforma interior i de protecció i sanejament).