Urbanisme

RAMÉNTOL PUJOL compta amb una gran experiència i perícia en matèria urbanística a Andorra, i en particular en les qüestions relacionades amb la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre de 2000, posteriors modificacions, i tots els reglaments d’aplicació que la desenvolupen.

Intervenim en totes les fases de la planificació. Dissenyem, negociem i redactem plans parcials, memòries urbanístiques, convenis d’urbanització. Intervenim en demandes d’autoritzacions d’edificació.

Redactem estatuts d’associació de promoció urbanística. Acompanyem els nostres clients en tot el procediment fins a l’elevació a escriptura pública del conveni d’urbanització.

Tramitem sol·licituds per compte del client per tal d’obtenir de l’Administració general o parroquial, informació escrita i concreta en relació amb el règim urbanístic aplicable a la seva finca. Assessorem i participem en el procediment de redacció, reparcel·lació i aprovació de plans parcials, aportant la justificació, la precisió i la informació documental que permeti l’aprovació i l’execució posterior del pla parcial.

Intervenim en defensa dels nostres clients afectats en llur propietat per un pla especial impulsat per l’administració.

Acompanyem els nostres clients en l’obtenció de garanties d’aprofitament urbanístic, amb el fi de garantir una quota d’edificabilitat no susceptible de ser modificada per ulteriors modificacions dels plans parroquials.

Assessorem i redactem pels nostres clients tota mena de recursos administratius en matèria urbanística, com recursos de reposició davant les autoritats parroquials i recursos d’alçada davant de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU).

Acompanyem els nostres clients en totes les fases del procediment administratiu davant dels tribunals administratius andorrans (al·legacions, proposició de proves, preparació de conclusions, recurs d’apel·lació) en matèria d’urbanisme.

Plans parcials

Intervenim en el disseny, la negociació i la redacció de plans parcials. Assessorem els nostres clients en l’elaboració de bases d’actuació, projectes de reparcel·lació, convenis d’urbanització, estatuts d’associacions de promoció urbanística.

+ INFO

Informes jurídics i dictàmens en matèria urbanística

Emetem informes jurídics i dictàmens en matèria urbanística.

+ INFO

Expropiacions

Assessorem els nostres clients durant el termini d’informació pública de l’expedient d’expropiació i en totes les fases del procediment d’expropiació (valoració del bé expropiat, declaració de càrregues i gravàmens, servituds i altres drets relacionats amb el bé expropiat,  demandes d’execució de l’expropiació, etc.).

+ INFO

Procediments administratius i litigis en matèria urbanística

La nostra especialitat i experiència ens permet assessorar els nostres clients, societats o grups empresarials tant d’Andorra com internacionals, en tota mena de procediments instats per i en contra de l’Administració (inclòs els recursos d’alçada davant de la Comissió Tècnica d’Urbanisme)…

+ INFO

Instruments de planificació i execució urbanística

Intervenim en qüestions relacionades amb instruments de planificació i execució urbanística.

Som experts en totes les fases de la planificació. Dissenyem, negociem i redactem plans parcials, memòries urbanístiques, convenis d’urbanització. Intervenim en demandes d’autoritzacions d’edificació.

+ INFO