Refinançament de deute

Assessorem els nostres clients empresaris, societats i grups de societats, ubicats a Andorra, en matèria de refinançament de deute

Analitzem la situació patrimonial, de tresoreria, d’endeutament i de garanties dels nostres clients i dissenyem plans de refinançament i plans de negocis realistes i executables. Negociem i preparem tot tipus de convenis (de no agressió o stand still, term sheet, finançament, constitució de garanties, transaccions judicials, cessió d’actius, convenir entre creditors, etc.).

La nostra perícia ens permet assessorar entitats de crèdit, bancs i altres entitats financeres en tota problemàtica de refinançament dels seus clients, analitzant les garanties disponibles, els plans de reemborsament i la viabilitat de la solució plantejada.