Marca

Els nostres advocats, multidisciplinaris i plurilingües, presten un servei integral que comprèn l’assessorament, el registre i la defensa de marques,  signes distintius, dissenys i noms de domini.

Acompanyen els nostres clients nacionals i internacionals, creadors, cessionaris i llicenciats d’una marca, en totes les gestions prop de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA), segons la legislació aplicable.

Igualment, ens encarreguem per compte del titular d’una marca ja registrada internacionalment, de registrar la marca a Andorra.

Assessorem, negociem i redactem contractes de compravenda, d’arrendament o cessió, de franquícies, de llicència, de penyora i de qualsevol altre tipus en operacions sobre drets sobre marques.

Assessorem i intervenim pel compte dels nostres clients, titulars d’un dret de marca, en processos judicials davant totes les instàncies de les jurisdiccions civils per aconseguir la nul·litat o revocació d’una marca, sol·licitant mesures cautelars adreçades a limitar o prohibir el seu ús, i reclamar els danys i perjudicis que es derivin d’un ús inadequat de la marca. Intervenim davant de les jurisdiccions penals en cas d’ús fraudulent de marques registrades al Principat d’Andorra.