Drets de societats

El nostre equip d’especialistes en dret de societats presta assessorament als nostres clients, empreses, societats, grups ubicats a Andorra, i internacionals, en tots els aspectes societaris . Intervenim en tots els moments de la vida societària: constitució de societat, modificacions estatutàries, celebracions de juntes generals ordinàries i extraordinàries, reestructuracions de societats i de grups de societats, fusions, escissions, dissolucions, liquidacions, extincions de societats, etc.

Assessorem a societats i grups de societats en el compliment de totes les seves obligacions jurídiques, fiscals, comptables i registrals, assistint o assumint el càrrec de secretari del consell d’administració. Redactem actes i certificats, realitzem el manteniment i la custòdia dels llibres de societats, tramitem inscripcions al Registre de Societats del M.I Govern d’Andorra.

Acompanyem els nostres clients andorrans i internacionals en tot projecte d’inversió que es vehiculi a través de la subscripció o l’adquisició de participacions i accions de societats andorranes. Assessorem els nostres clients en la constitució de drets i gravàmens sobre accions i participacions com l’usdefruit, l’opció, la promesa, la penyora, etc. Tramitem les corresponents demandes d’autorització administrativa d’inversió estrangera.

Acompanyem els accionistes en l’exercici dels seus drets. Negociem i redactem pactes parasocials i pactes entre accionistes.  Assessorem i assistim els nostres clients accionistes en operacions d’augments i disminucions de capital, en la convocatòria i celebració de juntes generals d’accionistes i dissenyem i executem estratègies en funció dels objectius cercats.