Litigis en matèria immobiliària

El nostre equip d’advocats processalistes, gràcies a llur perícia i experiència judicial en matèria immobiliària, defensa els interessos dels clients en els litigis davant els Tribunals andorrans o en procediments arbitrals.

Intervenim en tota mena de procediments relatius a la propietat i la possessió de béns immobles (interdictes possessoris d’obra nova, de retenir, reclamacions de restitucions de béns o drets reals sobre els mateixos, etc.).

Acompanyem els nostres clients en el procés de reconeixement públic del seu títol de propietat, fent ús de la figura de l’acta de notorietat.

Intervenim en processos d’arranjament extrajudicial i en procediments judicials relatius a l’impagament de rendes de lloguer, demandes de resolució de contracte, de desnonament, reclamacions de quantitat i, danys i perjudicis, etc.

Intervenim en gestions extrajudicials relatives a l’impugnació d’acords presos per les comunitats de propietaris i  a la reclamació de deutes de propietaris morosos.

Acompanyem els nostres clients en tota la tramitació de procediments judicials, derivats de  conflictes entre veïns, o entre comunitat i propietaris, exercint la representació en totes les instàncies dels Tribunals Ordinaris d’Andorra i Tribunal Constitucional si s’escau.