Divisió horitzontal i copropietats

Assessorem a promotors immobiliaris i a comunitats de propietaris respecte de tota qüestió relacionada amb els drets i obligacions previstos a la Llei de Propietat Horitzontal. Intervenim en la preparació d’escriptures de divisió horitzontal, d’estatuts i de reglament de règim interior d’edificis ubicats al Principat d’Andorra, així com en l’elaboració d’escriptures d’obra nova, de segregacions, d’agregacions, d’agrupacions, etc.)

Prestem servei a les comunitats de propietaris pel compliment de les obligacions legals i estatutàries. Intervenim en assemblees de copropietat per compte dels nostres clients.

Assessorem a agents immobiliaris en el compliment de llurs obligacions com a administradors de comunitats de propietaris.

Intervenim en gestions extrajudicials relatives a l’impugnació d’acords presos per les comunitats de propietaris i  a la reclamació de deutes de propietaris morosos. Acompanyem els nostres clients en tota la tramitació de procediments judicials, derivats de  conflictes entre veïns, o entre comunitat i propietaris, exercint la representació en totes les instàncies dels Tribunals Ordinaris d’Andorra i Tribunal Constitucional si s’escau.