Compravendes de béns i societats immobiliàries

Els nostres advocats de l’àrea immobiliària intervenen en la negociació i redacció de contractes de cessió d’immobles i d’accions de societats, quin actiu està compost essencialment de béns immobles situats a Andorra, i de drets sobre els mateixos.

Assessorem i acompanyem els nostres clients en la creació i el manteniment de societats patrimonials destinades a la inversió immobiliària a Andorra i internacional.

Assessorem els nostres clients en operacions immobiliàries sobre tot tipus de béns immobles: centres comercials, naus industrials, hotels, terrenys, etc. La capacitat tècnica multidisciplinària dels nostres advocats permet intervenir en operacions immobiliàries de gran envergadura i complexitat, prenent en compte totes les àrees del drets afectades (financer, fiscal, societari, mercantil, successions, laboral, urbanisme, mediambiental, etc.).

Negociem, preparem i revisem tot tipus de contractes, preparatoris (paga i senyal, arres confirmatòries o penals, opcions de compra, promeses irrevocables, etc.), confirmatoris (compravenda amb carta de gracia, dació en pagament, permutes pures i mixtes, etc.), i modificacions o novacions dels mateixos.

Aconsellem els nostres clients respecte el finançament de les seves inversions immobiliàries,  la constitució de garanties i en particular de penyora sobre accions o d’hipoteques sobre béns immobles, i en la tria dels millors instruments societaris als efectes d’optimitzar l’estructura de la inversió.

L’experiència dels nostres advocats, els quals intervenen en l’àrea del dret immobiliari a Andorra des de fa més de 50 anys, i la nostra perícia, ens permet assessorar els nostres clients en operacions de cessió d’immobles i d’accions de societats immobiliàries, assolint els objectius de  forma ràpida, eficaç i concreta.