Arrendaments

Assessorem els nostres clients en la negociació i la redacció de tot tipus de contractes d’arrendaments sobre béns immobles situats al Principat d’Andorra: arrendament de locals per a negoci, d’hotels, de centre comercials, d’habitatges, de terrenys amb o sense possibilitat de construcció, etc.

En matèria comercial, proveïm un assessorament específic respecte l’arrendament del bé immoble per desenvolupar-hi la seva activitat empresarial, i per permetre a l’empresari consolidar, protegir i optimitzar la seva inversió de creació o adquisició d’un fons de comerç.

Realitzem les verificacions oportunes (due diligence) per a assegurar la idoneïtat del bé immoble arrendat al destí recercat, i en particular en relació a l’obtenció de les llicències administratives necessàries pel desenvolupament de l’activitat comercial projectada.

Assessorem els nostres clients sobre  qüestions relacionades amb la cessió d’arrendaments, drets de preferència, opcions de compra del bé immoble arrendat, etc.

Intervenim en processos d’arranjament extrajudicial i en procediments judicials relatius a l’impagament de rendes de lloguer, demandes de resolució de contracte, desnonament, reclamacions de quantitat i danys i perjudicis, etc.