Fiscalitat

RAMÉNTOL PUJOL compta amb una àmplia experiència i prestigi en l’àrea del dret fiscal i tributari a Andorra. Els nostres advocats assessoren a empreses, societats, grups ubicats a Andorra i internacionals, i a particulars, en matèria de fiscalitat tant andorrana com internacional mitjançant la nostra xarxa de corresponsals fiscalistes.

Facilitem als nostres clients solucions pràctiques, ràpides i eficaces per millorar llur competitivitat gràcies a una fiscalitat optimitzada.

Els nostres amplis coneixements en matèria fiscal ens permeten intervenir en totes les àrees de la fiscalitat: la fiscalitat corporativa, internacional, immobiliària, indirecta, etc..

Acompanyem els nostres clients que desitgen optar per la residència al Principat d’Andorra. Intervenim en matèria de contenciós fiscal i tributari, i assessorem els nostres clients en el marc de tot litigi fiscal contra les administracions general o parroquials (locals).

Fiscalitat corporativa

Assessorem empreses, societats, grups nacionals, ubicats a Andorra i internacionals,, en fiscalitat corporativa tant andorrana com internacional gràcies als nostres equips d’advocats. Assessorem els nostres clients amb l’objectiu constant de millorar la seva competitivitat mitjançant una fiscalitat optimitzada i planificada.

+ INFO

Fiscalitat internacional

Els nostres advocats assessoren i acompanyen empreses, societats, grups nacionals, ubicats a Andorra i internacionals,en totes les problemàtiques de fiscalitat internacional (estructures internacionals, transaccions internacionals,

+ INFO

Residència

Els nostres advocats assessoren els nostres clients en matèria de canvi de residència fiscal, i en particular aquells clients que desitjen establir-se en Andorra als efectes de millorar la seva fiscalitat, prenent en compte la seva situació fiscal en el seu país de residència.
+ INFO

Persones físiques

Els nostres advocats assessoren a persones físiques i famílies en tots els aspectes fiscals, residents a Andorra o fora d’Andorra, respecte de les problemàtiques patrimonials

+ INFO

Fiscalitat immobiliària

Gaudim d’una gran experiència en matèria immobiliària, i en particular respecte de totes les qüestions fiscals en operacions immobiliàries realitzades a Andorra. Els nostres advocats assessoren els nostres clients per a optimitzar el tractament fiscal de llur inversions immobiliàries al Principat d’Andorra.

+ INFO

Fiscalitat indirecta

Els nostres advocats assessoren els nostres clients en matèria de fiscalitat indirecta a Andorra, i en particular respecte a problemàtiques relacionades amb l’Impost General Indirecte (IGI), l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i altres impostos indirectes…

+ INFO

Contenciós tributari

Comptem amb una llarga experiència en tot tipus de procediment contenciós, tributari i fiscal, a Andorra. Assessorem en tota mena de procediments de gestió, recaptatoris, sancionadors i d’inspecció tributària.

+ INFO