Delictes patrimonials

Interposem denúncies i querelles criminals davant de qualsevol tipus d’atacs contra el patrimoni (furts i robatoris, extorsions, defraudació, receptació i insolvències punibles).

Assessorem i defensem els nostres clients durant tota la instrucció del sumari sol·licitant  la pràctica de les diligències prèvies escaients, assistint-los davant el Servei de Policia, en la declaració davant del jutge instructor, i interposant recursos contra els autes dictats en perjudici  dels interessos dels nostres defensats.

Tancada la instrucció de la causa, defensem els nostres clients davant dels tribunals que la jutgen (Hble. Tribunal Unipersonal, Hble. Tribunal de Batlles, M.I Tribunal de Corts) utilitzant tots els mecanismes de defensa oportuns en interès dels nostres clients.

Formulem recursos davant del M.I Tribunal de Corts i de la Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, en contra de les Sentències formulades en primera instància que perjudiquin els interessos dels nostres clients.

Els nostres advocats compten amb una gran experiència en matèria de delictes patrimonials que puguin afectar l’activitat empresarial dels nostres clients, com són els delictes d’administració deslleial, de fallida delictiva, de danys informàtics, etc..

Intervenim en matèria de reclamació de danys i perjudicis per motiu de la comissió del delicte penal.