Delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic

Els nostres advocats penalistes compten amb sòlida experiència en l’organització de l’acusació o de la defensa pels delictes següents: falsedat de documents, supressió de documents, falsedat de dades informàtiques i intrusisme.

Constituïm i orquestrem equips multidisciplinaris (informàtics, perits, etc.) per a organitzar una defensa òptima del client davant de situacions que presenten una complexitat tècnica important.

Representem i defensem els nostres clients davant de les jurisdiccions penals en matèria de delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.

Assistim i acompanyem els nostres clients durant tot el procés sumarial mitjançant la sol·licitud de la pràctica de les diligències prèvies escaients, assistint-los davant el Servei de Policia, en la declaració davant del jutge instructor i interposant recursos contra resolucions perjudicials.

Finalitzada la fase d’instrucció, actuem en defensa dels nostres clients davant els tribunals jutjadors (Hble. Tribunal Unipersonal de Batlle, Hble. Tribunal de Batlles, M.I Tribunal de Corts) fent ús d’instruments de defensa òptima. Formulem recursos davant del M.I Tribunal de Corts i de la Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en contra de les sentències contràries de primera instància.