Delictes contra el medi ambient

Assessorem als nostres clients que desenvolupen al Principat d’Andorra activitats empresarials susceptibles de generar un risc pel medi ambient, amb la finalitat de prevenir la comissió del delicte i així poder gaudir d’una  posició sòlida en cas de trobar-se  immers en un procediment criminal.

A través d’equips multidisciplinaris creats ad hoc (enginyers, perits, etc.) organitzem una defensa òptima del client davant de situacions que presenten una complexitat tècnica important, prenent en compte altres implicacions administratives i civils.

Representem i defensem els nostres clients davant de les jurisdiccions penals en matèria de delicte contra el medi ambient.

Intervenim en la defensa dels nostres clients en tota la instrucció del sumari requerint la pràctica de les diligències prèvies escaients, defensant-los davant el Servei de Policia, el jutge instructor i interposant recursos contra resolucions adverses.

Acabada la instrucció de la causa, representem els nostres clients davant dels tribunals corresponents (Hble. Tribunal Unipersonal de Batlle, Hble. Tribunal de Batlles, M.I Tribunal de Corts). Preparem recursos davant del M.I Tribunal de Corts i de la Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en contra de Sentències de primera instància.