Urbanisme

Els nostres advocats de l’àrea del dret administratiu compten amb una gran experiència i perícia en matèria urbanística a Andorra i en particular respecte de totes les qüestions  relacionades amb la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre de 2000, subsegüents modificacions  i de tots els seus reglaments d’aplicació.

Tramitem sol·licituds per compte del client per tal d’obtenir de l’Administració general o parroquial, informació escrita i concreta en relació amb el règim urbanístic aplicable a la seva finca.

Acompanyem els nostres clients en totes les fases de la planificació. Dissenyem, negociem i redactem plans parcials i especials, memòries urbanístiques justificatives de l’ordenació i les seves determinacions, projectes de reparcel·lació, estatuts de l’associació de promoció urbanística per l’execució de les obres d’urbanització  i convenis d’urbanitzacions, aportant la justificació, la precisió i la informació documental que en permeti l’aprovació.

Assistim els nostres clients en tot el procediment fins a l’elevació a escriptura pública del Conveni d’Urbanització. Redactem al·legacions, observacions i propostes al projecte de modificació de Plans parroquials i a les previsions contingudes, així com recursos d’alçada davant de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) i recursos de reposició davant del M.I. Govern d’Andorra.

Intervenim en demandes d’autoritzacions d’edificacions.

En matèria d’urbanisme, assessorem els nostres clients en la formulació de recursos administratius i en totes les fases del procediment contenciós administratiu davant dels tribunals andorrans (al·legacions, proposició de proves, preparació de conclusions, recurs d’apel·lació).