Expropriacions

Assessorem els nostres clients durant el termini d’informació pública de l’expedient d’expropiació, i en totes les fases del procediment (valoració del bé expropiat, declaració de càrregues i gravàmens, servituds i altres drets relacionats amb el bé expropiat, demandes d’execució de l’expropiació, etc.).

Els nostres advocats experts en la matèria assisteixen a particulars i empresaris  en tot allò que els pugui afectar regulat en la Llei d’Expropiació de 3 de setembre del 1993, assessorant-los en el procediment expropiatori general, en l’execució de l’expropiació i en el procediment de taxació, en el procediment de reversió dels béns expropiats, en procediments d’urgència, en procediments especials i en recursos contra les resolucions en matèria d’expropiació.

En matèria d’expropiació, intervenim en totes les fases del procediment administratiu davant dels tribunals administratius andorrans (demandes de suspensió de l’acte impugnat, al·legacions, proposició de proves, preparació de conclusions, recurs d’apel·lació, etc.).