Administratiu

Els advocats de RAMÉNTOL PUJOL de l’àrea de dret administratiu compten amb una dilatada experiència de més de 50 anys de pràctica. Intervenen davant de totes les administracions d’Andorra, nacionals i parroquials (locals), i entitats parapúbliques.

Donem resposta a les expectatives dels nostres clients, de forma eficaç i concreta, tractant i negociant amb l’administració implicada.

Emetem dictàmens i informes relatius a qüestions de dret administratiu.

La nostra perícia en matèria de dret administratiu ens permet intervenir en matèria de contractació pública, assessorar els nostres clients respecte qüestions especifiques relacionades amb sectors regulats (telecomunicacions, joc, energia, transport, sanitat, etc.), acompanyar els nostres clients en tot recurs i procediment contenciós administratiu, i intervenir en projectes normatius.

Sectors regulats

La perícia dels nostres advocats ens permet assessorar els nostres clients sobre   qüestions   relacionades amb sectors regulats a Andorra, com  l’energia, les telecomunicacions, el transport, la salut, el joc i el subministrament d’aigua.

+ INFO

Recursos administratius i procediments contenciosos administratius

La nostra especialitat i experiència ens permet assessorar els nostres clients, particulars, societats o grups empresarials tant d’Andorra com internacionals, en tota mena de procediments administratius davant les administracions…

+ INFO

Contractació pública

Comptem amb una dilatada experiència en l’aplicació de la Llei de Contractació Pública i altra normativa relacionada, tant nacional com parroquial (local). Els nostres clients són empresaris de tots els sectors econòmics del país (comerç, energia, sanitat, etc.), contractistes i concessionaris.

+ INFO

Expropriacions

Assessorem els nostres clients durant el termini d’informació pública de l’expedient d’expropiació, i en totes les fases del procediment (valoració del bé expropiat, declaració de càrregues i gravàmens, servituds i altres drets relacionats amb el bé expropiat, demandes d’execució de l’expropiació, etc.).

+ INFO

Projectes normatius

Participem en l’elaboració i revisió de projectes legislatius i reglamentaris.

+ INFO

Urbanisme

Els nostres advocats de l’àrea del dret administratiu compten amb una gran experiència i perícia en matèria urbanística a Andorra i en particular respecte de totes les qüestions  relacionades amb la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre de 2000, subsegüents modificacions  i de tots els seus reglaments d’aplicació.

+ INFO