Civil i mercantil

En matèria processal civil i mercantil, els nostres advocats compten amb una llarga experiència de més de 60 anys d’intervenció.

Som experts en matèria d’embargaments preventius, de reclamació de quantia, de danys i perjudicis,  demandes d’interpretació i execució de tota mena de contractes, de propietat horitzontal, arrendaments de finques urbanes, de  defensa dels drets de la propietat, de drets reals i de la possessió, de servituds, successions i herències, garanties reals i personals.

Formulem tota mena d’incidents processals i excepcions peremptòries i dilatòries(prescripció, manca de legitimació activa o passiva, incompetència de jurisdicció, incident de prejudicialitat penal, litisconsorci, litispendència, etc.).

Som experts en tota mena de procediments judicials en matèria societària com la impugnació d’acords de societats mercantils, conflictes entre socis, aplicació de garanties de passius i d’actius, responsabilitat dels administradors, etc.

Acompanyem al client empresari, en els procediments concursals que es contemplen en el Decret de 4 d’octubre del 1969, de suspensió de pagaments i fallida.

Representem els nostres clients en el tràmit d’execució de resolucions dictades en tota mena de procediments seguits davant els tribunals andorrans.

Acompanyem al client en el procediment d’exequàtur o homologació d’una sentència estrangera a Andorra, seguit davant la Sala Civil del M. I. Tribunal Superior de Justícia.

 

A través de la nostra xarxa de corresponsals, proporcionem al client el seguiment de  l’execució de resolucions fora d’Andorra.

Redactem escrits i ens personem en representació dels nostres clients davant les instancies judicials de l’Hble. Tribunal Unipersonal, de l’Hble. Tribunal de Batlles i davant la Sala civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia.

Emetem dictàmens i informes sobre el procediment o la llei aplicable andorrana (probate) i comptem amb una xarxa de professionals internacionals per a elaborar informes en tota qüestió de dret internacional privat.

La nostra perícia ens permet aconsellar a entitats financeres en qüestions relatives a la defensa dels seus crèdits, a garanties en situacions d’insolvència, i a la millora en les fórmules de cobrament, participant activament, si se’ns requereix, en els procediments de recobrament

Emetem tota mena de consells i opinions legals sobre la legislació aplicable que deriva del Decret sobre procediment d’arranjament judicial i de fallida de 4 d’octubre del 1969, i de la jurisprudència i doctrina aplicable a Andorra en la matèria i la seva transposició a la pràctica empresarial.

Elaborem opinions legals per presentar davant els Tribunals –nacionals i internacionals- i autoritats administratives.